קטגוריות

מדיניות החזרת מוצרים

 1. ביטול עסקה

ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם; יובהר כי הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, יוצגו בפניך במסמך שיישלח אליך באמצעות דוא"ל שתמסור לאורכיד ברישומך לאתר, וזאת לאחר ביצוע ההזמנה על-ידך. תיעוד לשליחת הודעת דוא"ל עם המסמך הנ"ל ממחשבי אורכיד יהווה ראיה למסירת המסמך הנ"ל ללקוח מיד לאחר ביצוע ההזמנה על-ידו.

באשר למסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, הרי שגם ברכישת שירות תיעוד לשליחת הודעת דוא"ל עם המסמך הנ"ל ממחשבי אורכיד יהווה ראיה למסירת המסמך הנ"ל ללקוח מיד לאחר ביצוע ההזמנה על-ידו.

10.2. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

10.3. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ״ה-1995;

10.4. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

 1. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לאורכיד בלבד, באמצעות פקס שמספרו מופיע בקישורית "צור קשר" שבאתר.
 2. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:

ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או השירות או עקב אי אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה (״אי התאמה״), הלקוח יהיה זכאי להחזרה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, של אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה; חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה יבוטל, יימסר למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא ייגבו ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות הספק שפרטיו יימסרו לו על-ידי אורכיד במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

 1. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:
 2. דע: כל עוד אין סתירה מפורשת בין הוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן (מכר מרחוק) לבין הוראות אחרות של חוק זה והוראות של תקנות שהותקנו מכוחו – הוראות החוק והתקנות יחולו על העסקאות בינך לבין אורכיד / הספק. כך למשל, יחולו על העסקאות הוראות סעיף 14ו לחוק הגנת הצרכן, הקובע, בין היתר, כי אין להחזיר מוצר שנעשה בו שימוש, וכן יחולו תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה") הקובעות אלו מוצרים ובאלו תנאים ניתנים להחזרה.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה החזרת מוצרים (בין אם זו נעשית מכוח הוראות החוק והתקנות ובין אם בשל הסכמתה של אורכיד / הספק להחזרתם לפנים משורת הדין), לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה את מצבו לרעה – כפופה לזכותה של אורכיד / הספק להפחית את התמורה המוחזרת בשל כך בגובה נזקיה של אורכיד / הספק.
  • 6.1  מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות הסעיף לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, תהיה אורכיד רשאית לחייב את הלקוח בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול. בנוסף, במקרה שהותקנו בביתך על-ידי אורכיד ו/או הספק טובין לצורך מתן שירות לפי העסקה, תהיה אורכיד רשאית לגבות ממך תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים או לפי סכום מקסימלי אחר הקבוע בכל דין.
  • 6.2 .ייתכן כי באתר יוצעו מעת לעת מוצרים אשר ייוצרו אישית בעבור הלקוח על-ידי הספק בהתאם להזמנתו האישית של מבצע הפעולה באתר או יעוצבו אישית על-ידי הלקוח בעבורו, לפי העניין. מוצרים כאמור הינם בגדר ״טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן״, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובסעיף 14ג(ד)(4) בפרט (להלן: ״מוצר בהזמנה אישית״).
  • 6.3 .לאור האמור, מבצע הפעולה מסכים ומודע לכך כי אורכיד אינה מקבלת מוצר בהזמנה אישית בחזרה, ואינה מבטלת עסקה כאמור לאחר שהחל כבר ייצורו של המוצר בהזמנה אישית ו/או שהמוצר בהזמנה אישית כבר הופק ו/או נשלח למבצע הפעולה.
  • 6.4  בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, אורכיד תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר בהזמנה אישית אשר טרם הוחל בייצורה. הזמנה אשר הודעת ביטול לגביה תתקבל לאחר שיצאה לביצוע תחויב במלוא מחירה. אין באמור בכדי לפגוע בזכות הלקוח לבטל את העסקה בגין פגם במוצר, כאמור לעיל בסעיף זה.
 4. אורכיד תהיה רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
  1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
  2. במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים או שירותים המוצעים למכירה;
  3. 7.3 .אם יתגלה כי אירעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה מלקוחות את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
  4. 7.4 .במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
  5. 7.5  אם יתברר לאורכיד כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכש ו/או צד ג׳ כלשהו;
 5. לצורך יצירת לגבי החזרות אנא פנו למייל orchid.expres@gmail.com

במקרה של ביטול עסקה על-ידך שלא עקב פגם או א התאמה רשאית אורכיד, על-פי חוק הגנת הצרכן, לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.

ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס או אי התאמה כאמור לעיל, יוחזר למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה יבוטל כשהנכס יוחזר, יימסר למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא ייגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.

קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לספק שפרטיו יימסרו לו על-ידי אורכיד במקום עסקו של הספק, וזאת על חשבון מבצע הפעולה. והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

למען הסר ספק, ביקש מבצע הפעולה כי הנכס ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר והדבר אושר על-ידי אורכיד, יהיו אורכיד ו/או הספק האחראי לשילוח רשאים לגבות ממבצע הפעולה דמי שילוח בגין הובלה כאמור.

תקנות ביטול עסקה מוסיפות על רשימת המוצרים שאינם ניתנים להחזרה המופיעה בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן. בנוסף קובעות תקנות ביטול עסקה רשימת מוצרים לגביהם פתיחת אריזתם המקורית תעיד לכאורה על כך שנעשה במוצר שימוש ולא ניתן להחזירו (כדוגמת ביגוד והנעלה ותכשיטים מסוימים), וכן מוצרים שלגביהם חיבורם לחשמל ייחשב כשימוש המונע את אפשרות ההחזרה (לדוגמא מכשירים אלקטרוניים ומכשירים חשמליים ושעונים).

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ואורכיד תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי אורכיד בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 

 

 לצורך יצירת לגבי החזרות אנא פנו למייל orchid.expres@gmail.com